Friday, 30 Jul 2021
Strona: Home Oferta Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia przysięgłe
There are no translations available.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane są przez tłumacza mającego status biegłego sądowego i obejmują dokumenty wymagające przedłożenia w urzędach, instytucjach i innych organach państwowych. Dlatego tez, sposób i formę ich wykonania regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Standardowa strona tłumaczenia zawiera 25 linii po 45 znaków typograficznych (wraz ze spacjami), tzn. 1125 znaków na stronie. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

Tłumaczenie uwierzytelnione stanowi właściwie opis dokumentu, zawiera bowiem również informacje na temat znajdujących się w tłumaczonym dokumencie podpisów, pieczątek, adnotacji czy wreszcie stanu oryginału. Tłumacz swoim podpisem i pieczęciami potwierdza zgodność wykonanego tłumaczenia z przedstawionym mu dokumentem, dlatego zalecam przedkładać do tłumaczenia oryginały dokumentów, w przeciwnym razie w treści tłumaczenia może zostać umieszczona informacja, iż tłumaczenie wykonano na podstawie fotokopii, dokumentu przesłanego faksem itp.

Do typowych tłumaczeń przysięgłych pisemnych należą m.in.:

- akty urodzenia, ślubu, chrztu, zgonu i zaświadczenia USC;
- świadectwa szkolne i inne (np. ukończenia szkoleń i kursów), dyplomy, indeksy;
- postanowienia urzędów administracji państwowej i samorządowej
(US, ZUS, KRUS, UP);
- dokumenty samochodowe: dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży;
- dokumenty finansowe: faktury, rachunki, zestawienia finansowe, bilanse,
- dokumenty ubezpieczeniowe (polisy, przebiegi ubezpieczenia itp.);
- dokumenty prawne: umowy spółek, umowy i kontrakty handlowe, umowy
zlecenia, pełnomocnictwa, raporty finansowe, raporty wyceny nieruchomości, decyzje syndyków i  likwidatorów, akty notarialne itp.

W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność wykonania ustnych tłumaczeń przysięgłych. Może być to niezbędne np. podczas rejestracji sądowej spółek z obcym kapitałem, rozpraw sądowych, przesłuchań, zatrzymań, zawierania umów biznesowych lub kontraktów handlowych, zawierania małżeństwa lub ślubu kościelnego, sporządzania aktów notarialnych itd.